Thước Lỗ Ban

TRA CƯU KÍCH THƯỚC LỖ BAN

Kích thước cần kiểm tra: Đơn vị tính
KẾT QUẢ SƠ BỘ
Nhỏ hơn 2cm Nhỏ hơn 1cm Số yêu cầu Lớn hơn 1cm Lớn hơn 2cm
Kích thước (cm)
0
0
0
1
2
Thước Lỗ Ban 42.9 cm
Tài Đức - Tốt
Tài Đức - Tốt
Tài Đức - Tốt
Tài Đức - Tốt
Bảo Kho - Tốt
Thước Lỗ Ban 38.8 cm
Phúc Tinh - Tốt
Phúc Tinh - Tốt
Phúc Tinh - Tốt
Cập Đệ - Tốt
Tài Vượng - Tốt
Thước Lỗ Ban 52.0 cm
Quyền Lộc - Tốt
Quyền Lộc - Tốt
Quyền Lộc - Tốt
Quyền Lộc - Tốt
Trung Tín - Tốt

XD UDC Xin Chào